مختل

مجوز “اوفک” خرید هواپیما را مختل کرده است

مجوز "اوفک" خرید هواپیما را [...]