1200

پرداخت ارز مسافرتی به یک بانک محدود شد/ اختلاف ۱۲۰۰ تومانی با بازار

پرداخت ارز مسافرتی به یک بانک محدود شد/ اختلاف ۱۲۰۰ تومانی با بازارارائه [...]

هر گردشگر 1200 دلار برای کشور درآمدزایی دارد

هر گردشگر 1200 دلار برای کشور درآمدزایی داردمعاون رئیس [...]