اکتشافات جدید باستان‌شناسی در “عمارت خسرو” قصرشیرین

اکتشافات جدید باستان‌شناسی در “عمارت خسرو” قصرشیرین

مدیرپایگاه محور ساسانی کرمانشاه گفت: با پایان یافتن فصل پنجم از کاوش‌های باستان شناسی در عمارت خسرو قصرشیرین، فضاهای جدید از این محوطه تاریخی کشف شد.

اکتشافات جدید باستان‌شناسی در “عمارت خسرو” قصرشیرین

مدیرپایگاه محور ساسانی کرمانشاه گفت: با پایان یافتن فصل پنجم از کاوش‌های باستان شناسی در عمارت خسرو قصرشیرین، فضاهای جدید از این محوطه تاریخی کشف شد.

اکتشافات جدید باستان‌شناسی در “عمارت خسرو” قصرشیرین