راه‌اندازی “موزه مجازی فرش‌های تاریخی هنری ایران”

راه‌اندازی “موزه مجازی فرش‌های تاریخی هنری ایران”

به مناسبت هفته میراث فرهنگی، نخستین تالار از “موزه مجازی فرش‌های تاریخی- هنری ایران” همزمان با هفته میراث فرهنگی روی سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بارگذاری می شود.

راه‌اندازی “موزه مجازی فرش‌های تاریخی هنری ایران”

به مناسبت هفته میراث فرهنگی، نخستین تالار از “موزه مجازی فرش‌های تاریخی- هنری ایران” همزمان با هفته میراث فرهنگی روی سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بارگذاری می شود.

راه‌اندازی “موزه مجازی فرش‌های تاریخی هنری ایران”