تصاویر:عکاس‌ ایتالیایی و”زیبایی سحرآمیزِ ایران”

تصاویر:عکاس‌ ایتالیایی و”زیبایی سحرآمیزِ ایران”

مطالعه یک مقاله درباره نسبت و هندسه معماری بناهای تاریخی در ایران آنقدر برای عکاس ایتالیایی جذاب بود که او را واداشت کوله بارش را برای سفر ببندد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از فرادید،…

تصاویر:عکاس‌ ایتالیایی و”زیبایی سحرآمیزِ ایران”

مطالعه یک مقاله درباره نسبت و هندسه معماری بناهای تاریخی در ایران آنقدر برای عکاس ایتالیایی جذاب بود که او را واداشت کوله بارش را برای سفر ببندد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از فرادید،…

تصاویر:عکاس‌ ایتالیایی و”زیبایی سحرآمیزِ ایران”