چشم از “بالی” بر نمی دارید!/تصاویر

چشم از “بالی” بر نمی دارید!/تصاویر

از سال 1969 جزیره بالی واقع در اندونزی به مقصدی بین المللی تبدیل شد و امروزه 80 درصد اقتصاد آن وابسته به صنعت توریسم است.
به گزارش …

چشم از “بالی” بر نمی دارید!/تصاویر

از سال 1969 جزیره بالی واقع در اندونزی به مقصدی بین المللی تبدیل شد و امروزه 80 درصد اقتصاد آن وابسته به صنعت توریسم است.
به گزارش …

چشم از “بالی” بر نمی دارید!/تصاویر