حاشیه‌های یک “جن زیبا”

حاشیه‌های یک “جن زیبا”

مهدی بذرافکن:
با وجود زمین لرزه سهمگین کرمانشاه که تقریبا تمام جامعه ایرانی را در بر گرفته و همه تحت تاثیر این رویداد غم انگیز هستند، شاید نوشتن از یک بازیگر زن ترکیه ای در این بازه زمانی…

حاشیه‌های یک “جن زیبا”

مهدی بذرافکن:
با وجود زمین لرزه سهمگین کرمانشاه که تقریبا تمام جامعه ایرانی را در بر گرفته و همه تحت تاثیر این رویداد غم انگیز هستند، شاید نوشتن از یک بازیگر زن ترکیه ای در این بازه زمانی…

حاشیه‌های یک “جن زیبا”