عکس:خاکستر پیکر “فیدل کاسترو”

عکس:خاکستر پیکر “فیدل کاسترو”

توریسم آنلاین:خاکستر پیکر “فیدل کاسترو”-رییس جمهور سابق کوبا- از هاوانا تا سانتا کلارا گردانده شد.

عکس:خاکستر پیکر “فیدل کاسترو”

توریسم آنلاین:خاکستر پیکر “فیدل کاسترو”-رییس جمهور سابق کوبا- از هاوانا تا سانتا کلارا گردانده شد.

عکس:خاکستر پیکر “فیدل کاسترو”