عکس:ویرانه های “وُلیلی” در مراکش

عکس:ویرانه های “وُلیلی” در مراکش

توریسم آنلاین:ویرانه های “وُلیلی” در مراکش بین ماههای آوریل تا می از توریست خالی است اما در زمانهای دیگر توریست ها دیدن این مکان را از دست نمی دهند.

عکس:ویرانه های “وُلیلی” در مراکش

توریسم آنلاین:ویرانه های “وُلیلی” در مراکش بین ماههای آوریل تا می از توریست خالی است اما در زمانهای دیگر توریست ها دیدن این مکان را از دست نمی دهند.

عکس:ویرانه های “وُلیلی” در مراکش

پامنا موبایل لپ تاپ