عجب جایی است این “نرمــــــــاندی” فرانسه!/تصاویر

عجب جایی است این “نرمــــــــاندی” فرانسه!/تصاویر

نرماندی ،منطقه ای در شمال غربی فرانسه که نام آن به خاطر نبرد مشهوری که در جنگ جهانی دوم در حواشی سواحل نرماندی اتفاق افتاد ،در تاریخ ماندگار شده است.
به گزارش

عجب جایی است این “نرمــــــــاندی” فرانسه!/تصاویر

نرماندی ،منطقه ای در شمال غربی فرانسه که نام آن به خاطر نبرد مشهوری که در جنگ جهانی دوم در حواشی سواحل نرماندی اتفاق افتاد ،در تاریخ ماندگار شده است.
به گزارش

عجب جایی است این “نرمــــــــاندی” فرانسه!/تصاویر