متفاوت ترین “اف14 ” دنیا ؛یک تراکتوری خالص/ممنون همشهری کازرونی ام!

متفاوت ترین “اف14 ” دنیا ؛یک تراکتوری خالص/ممنون همشهری کازرونی ام!

کازرون؛علی مهرنجانی|
شاید وقتی در تیم فوتبال جوانان شهدای کازرون بازی می کرد و خدمت سربازی اش را می گذراند کسی گمان نمی کرد او سالها بعد به یکی از محبوب ترین بازیکنان یکی از محبوب ترین تیم…

متفاوت ترین “اف14 ” دنیا ؛یک تراکتوری خالص/ممنون همشهری کازرونی ام!

کازرون؛علی مهرنجانی|
شاید وقتی در تیم فوتبال جوانان شهدای کازرون بازی می کرد و خدمت سربازی اش را می گذراند کسی گمان نمی کرد او سالها بعد به یکی از محبوب ترین بازیکنان یکی از محبوب ترین تیم…

متفاوت ترین “اف14 ” دنیا ؛یک تراکتوری خالص/ممنون همشهری کازرونی ام!