گذری به مسجد آقا احمد شیراز؛«اینجا» برای همه، «جا» هست

گذری به مسجد آقا احمد شیراز؛«اینجا» برای همه، «جا» هست

مهدی بذرافکن
شیراز،بین سه راه نمازی و چهار راه مشیر مسجدی قدیمی است که «آقا احمد» نام دارد.

گذری به مسجد آقا احمد شیراز؛«اینجا» برای همه، «جا» هست

مهدی بذرافکن
شیراز،بین سه راه نمازی و چهار راه مشیر مسجدی قدیمی است که «آقا احمد» نام دارد.

گذری به مسجد آقا احمد شیراز؛«اینجا» برای همه، «جا» هست