کار عجیب یک درخت!

کار عجیب یک درخت!

آدانسونیا یا بائوباب نام درختی است که در ماداگاسکار روییده است.
به گزارش ” توریسم آنلاین ” در نزدیکی شهر مورونداوا در ساحل غربی ماداگاسکار، جنگلی…

کار عجیب یک درخت!

آدانسونیا یا بائوباب نام درختی است که در ماداگاسکار روییده است.
به گزارش ” توریسم آنلاین ” در نزدیکی شهر مورونداوا در ساحل غربی ماداگاسکار، جنگلی…

کار عجیب یک درخت!