کاروانسرایی متروکه در دل ارومیه

کاروانسرایی متروکه در دل ارومیه

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذرباجان غربی گفت: کاروانسرای ارومیه تاکنون بدون هیچ استفاده و کاربردی و به شکل مجموعه ای متروکه و درحال فنا در قسمتی از بافت شهری دیده می شود.

کاروانسرایی متروکه در دل ارومیه

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری آذرباجان غربی گفت: کاروانسرای ارومیه تاکنون بدون هیچ استفاده و کاربردی و به شکل مجموعه ای متروکه و درحال فنا در قسمتی از بافت شهری دیده می شود.

کاروانسرایی متروکه در دل ارومیه