کارمندان هتل‌ها به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شوند

کارمندان هتل‌ها به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شوند

رییس جامعه هتلداران ایران از تعدیل نیرو در هتل‌های ایران به علت ایجاد فضای کسب و کار ناسالم، کاهش ارزش پولی و افزایش هزینه‌های جاری خبر داد.
ایسنا: جمشید حمزه زاده در همایش سراسری سرمایه گذاران، مدیران هتل‌ها و هتل…

کارمندان هتل‌ها به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شوند

رییس جامعه هتلداران ایران از تعدیل نیرو در هتل‌های ایران به علت ایجاد فضای کسب و کار ناسالم، کاهش ارزش پولی و افزایش هزینه‌های جاری خبر داد.
ایسنا: جمشید حمزه زاده در همایش سراسری سرمایه گذاران، مدیران هتل‌ها و هتل…

کارمندان هتل‌ها به جمع بیکاران کشور اضافه می‌شوند