پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند

پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در قالب تفاهم نامه‌ای به منظور استفاده از توانمندی‌های یکدیگر برای ارتقای سطح حقوق مالکیت فکری همکاری می‌کنند.

پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در قالب تفاهم نامه‌ای به منظور استفاده از توانمندی‌های یکدیگر برای ارتقای سطح حقوق مالکیت فکری همکاری می‌کنند.

پژوهشگاه میراث و معاونت مالکیت فکری دادگستری همکاری می کنند