پس از هشت ماه توقف؛پروازهای ایران به سلیمانیه از ماه آینده آغاز می شود

پس از هشت ماه توقف؛پروازهای ایران به سلیمانیه از ماه آینده آغاز می شود

مدیرکل روابط عمومی فرودگاه سلیمانیه اعلام کرد از ماه آینده خطوط پروازی ایران به سلیمانیه نیز پس از هشت ماه توقف بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

پس از هشت ماه توقف؛پروازهای ایران به سلیمانیه از ماه آینده آغاز می شود

مدیرکل روابط عمومی فرودگاه سلیمانیه اعلام کرد از ماه آینده خطوط پروازی ایران به سلیمانیه نیز پس از هشت ماه توقف بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

پس از هشت ماه توقف؛پروازهای ایران به سلیمانیه از ماه آینده آغاز می شود