پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96

پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96

 اغلب سفرهای خارجی به ایران البته از طریق هوایی و فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می شود.
هرچند که در سایر…

پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96

 اغلب سفرهای خارجی به ایران البته از طریق هوایی و فرودگاه امام خمینی(ره) انجام می شود.
هرچند که در سایر…

پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام(ره):سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 96