فردوسی پور رو بود…

فردوسی پور رو بود…

هماني بود كه مي‌شناختيم. نه پس و نه پيش. «رو» بود. حتي «ميانه» هم نبود و نيست.

فردوسی پور رو بود…

هماني بود كه مي‌شناختيم. نه پس و نه پيش. «رو» بود. حتي «ميانه» هم نبود و نيست.

فردوسی پور رو بود…