طرفداران تراختور به شایعه ها توجه نکنند

طرفداران تراختور به شایعه ها توجه نکنند

با وجود خبرهایی که پیرامون شکایت چند بازیکن خارجی ذیگر تراکتورسازی به کمیته انضباطی فیفا برای دریافت مطالبات به گوش می رسید این باشگاه تبریزی در حال حاضر با خطری از سوی فیفا مواجه نیست.

طرفداران تراختور به شایعه ها توجه نکنند

با وجود خبرهایی که پیرامون شکایت چند بازیکن خارجی ذیگر تراکتورسازی به کمیته انضباطی فیفا برای دریافت مطالبات به گوش می رسید این باشگاه تبریزی در حال حاضر با خطری از سوی فیفا مواجه نیست.

طرفداران تراختور به شایعه ها توجه نکنند