شبیخون به قصر اَبونصرِ شیراز

شبیخون به قصر اَبونصرِ شیراز

«کاخ دژ ۲۳۰۰ ساله شیراز که به قصر «ابونصر» معروف است در بدترین شرایط نگهداری و حفاظتی به سرمی‌برد و به ویرانه‌ای تبدیل شده است. یادمانِ هخامنشی که امروزه مورد دست اَندازی‌های فراوان و گوناگون قرار گرفته و به تپه‌ای از خاک و سنگ تبدیل شده است.»

شبیخون به قصر اَبونصرِ شیراز

«کاخ دژ ۲۳۰۰ ساله شیراز که به قصر «ابونصر» معروف است در بدترین شرایط نگهداری و حفاظتی به سرمی‌برد و به ویرانه‌ای تبدیل شده است. یادمانِ هخامنشی که امروزه مورد دست اَندازی‌های فراوان و گوناگون قرار گرفته و به تپه‌ای از خاک و سنگ تبدیل شده است.»

شبیخون به قصر اَبونصرِ شیراز