رویش زیباترین پارک جنگلی در شمال/تصاویر

رویش زیباترین پارک جنگلی در شمال/تصاویر

عباس مهدوی
یکی از زیباترین پارکهای جنگلی شمالی ایران در حال شکل گیری است.

رویش زیباترین پارک جنگلی در شمال/تصاویر

عباس مهدوی
یکی از زیباترین پارکهای جنگلی شمالی ایران در حال شکل گیری است.

رویش زیباترین پارک جنگلی در شمال/تصاویر