رابطه بین گردشگری و میراث فرهنگی مشخص شود

رابطه بین گردشگری و میراث فرهنگی مشخص شود

کارشناسان در نخستین نشست کارگروه میراث فرهنگی، بر مشخص شدن رابطه بین گردشگری و میراث فرهنگی و نیز شناخت درست چالش های متاثر از آن تاکید کردند.
 ایرنا: پیش نویس سیاست…

رابطه بین گردشگری و میراث فرهنگی مشخص شود

کارشناسان در نخستین نشست کارگروه میراث فرهنگی، بر مشخص شدن رابطه بین گردشگری و میراث فرهنگی و نیز شناخت درست چالش های متاثر از آن تاکید کردند.
 ایرنا: پیش نویس سیاست…

رابطه بین گردشگری و میراث فرهنگی مشخص شود