جنجالی شدن گردنبند خانم سلبریتی/تصاویر

جنجالی شدن گردنبند خانم سلبریتی/تصاویر

وجود گردنبندی که یک نماد نازی ها محسوب میشد در تبلیغات شکیرا, باعث جنجال هایی شده است.

سیمرغ:…

جنجالی شدن گردنبند خانم سلبریتی/تصاویر

وجود گردنبندی که یک نماد نازی ها محسوب میشد در تبلیغات شکیرا, باعث جنجال هایی شده است.

سیمرغ:…

جنجالی شدن گردنبند خانم سلبریتی/تصاویر