تنگه بهرام چوبینه ، طراوت طبیعت و جذبه رازآلود تاریخ

تنگه بهرام چوبینه ، طراوت طبیعت و جذبه رازآلود تاریخ

بهرام چوبین نام آشنای ادبیات و تاریخ این مرز و بوم ، در همه جا واقعیتی مبهم و راز آلود دارد غیر از دره شهر ، که برج و بارویی که می بایست امیر زاده دلگیر را از خشم شاهی نگاهبانی کند امروزه بقایای آن به عنوان جذاب ترین زیبایی گردشگری ایلام مطرح است.

تنگه بهرام چوبینه ، طراوت طبیعت و جذبه رازآلود تاریخ

بهرام چوبین نام آشنای ادبیات و تاریخ این مرز و بوم ، در همه جا واقعیتی مبهم و راز آلود دارد غیر از دره شهر ، که برج و بارویی که می بایست امیر زاده دلگیر را از خشم شاهی نگاهبانی کند امروزه بقایای آن به عنوان جذاب ترین زیبایی گردشگری ایلام مطرح است.

تنگه بهرام چوبینه ، طراوت طبیعت و جذبه رازآلود تاریخ