تصاویر:هفته مُد در لاهور و مدل های زن پاکستانی

تصاویر:هفته مُد در لاهور و مدل های زن پاکستانی

این روزها مُد وطراحی لباس تبدیل به صنعتی پُر سود و پرطرفدار درسراسر دنیا شده است وعلاقه مندان زیادی در سراسر جهان اخبار مربوط به این صنعت رابا دقت پیگیری می کنندوافراد زیادی در رابطه با این صنعت پرطرفدار در حال فعالیت هستندو اشتغال زایی می کنند.

تصاویر:هفته مُد در لاهور و مدل های زن پاکستانی

این روزها مُد وطراحی لباس تبدیل به صنعتی پُر سود و پرطرفدار درسراسر دنیا شده است وعلاقه مندان زیادی در سراسر جهان اخبار مربوط به این صنعت رابا دقت پیگیری می کنندوافراد زیادی در رابطه با این صنعت پرطرفدار در حال فعالیت هستندو اشتغال زایی می کنند.

تصاویر:هفته مُد در لاهور و مدل های زن پاکستانی