تصاویر:دانستنی هایی جالب از کره شمالی/اینجا زمان ایستاده است!

تصاویر:دانستنی هایی جالب از کره شمالی/اینجا زمان ایستاده است!

کره شمالی،کشوری در شرق آسیا است که رهبران آن زندگی عجیبی و مشقت باری برای مردمان این سرزمین بوجود آورده اند.
به گزارش “توریسم…

تصاویر:دانستنی هایی جالب از کره شمالی/اینجا زمان ایستاده است!

کره شمالی،کشوری در شرق آسیا است که رهبران آن زندگی عجیبی و مشقت باری برای مردمان این سرزمین بوجود آورده اند.
به گزارش “توریسم…

تصاویر:دانستنی هایی جالب از کره شمالی/اینجا زمان ایستاده است!