این حیوان مکار می تواند 40 صدای مختلف تولید کند! /تصاویر

این حیوان مکار می تواند 40 صدای مختلف تولید کند! /تصاویر

هستی حقیقی
همیشه در داستانهای مختلف لقب مکار به خود می گیرند!

این حیوان مکار می تواند 40 صدای مختلف تولید کند! /تصاویر

هستی حقیقی
همیشه در داستانهای مختلف لقب مکار به خود می گیرند!

این حیوان مکار می تواند 40 صدای مختلف تولید کند! /تصاویر

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>