این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر

این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر

جایی در شمال غرب چین،سین کیانگ دورافتاده ،جا خوش کرده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” سین کیانگ اگرچه که…

این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر

جایی در شمال غرب چین،سین کیانگ دورافتاده ،جا خوش کرده است.
به گزارش “توریسم آنلاین” سین کیانگ اگرچه که…

این بار شکوفه های زردآلو دل می برد!/تصاویر