اکسپوی چین برای هنرمندان ایرانی چگونه گذشت؟

اکسپوی چین برای هنرمندان ایرانی چگونه گذشت؟

نهمین اکسپوی محصولات فرهنگی چین با هدف معرفی صنایع دستی ایرانی درحالی به کار خود پایان داد که شرکت کنندگان ایرانی اولین حضورشان را در شهر شیان و این نمایشگاه تجربه کردند تجربه ای خوب و بد.

اکسپوی چین برای هنرمندان ایرانی چگونه گذشت؟

نهمین اکسپوی محصولات فرهنگی چین با هدف معرفی صنایع دستی ایرانی درحالی به کار خود پایان داد که شرکت کنندگان ایرانی اولین حضورشان را در شهر شیان و این نمایشگاه تجربه کردند تجربه ای خوب و بد.

اکسپوی چین برای هنرمندان ایرانی چگونه گذشت؟