افزایش ۲۹.۷ درصدی متوسط قیمت خرید مسکن در بهار

افزایش ۲۹.۷ درصدی متوسط قیمت خرید مسکن در بهار

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به بهار ۹۶، ٢٩.٧ درصد افزایش یافت.
 خبرگزاری مهر: در بهار امسال، متوسط قیمت خرید و…

افزایش ۲۹.۷ درصدی متوسط قیمت خرید مسکن در بهار

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به بهار ۹۶، ٢٩.٧ درصد افزایش یافت.
 خبرگزاری مهر: در بهار امسال، متوسط قیمت خرید و…

افزایش ۲۹.۷ درصدی متوسط قیمت خرید مسکن در بهار