احسان حاج صفی و مسعود شجاعی با آبی ها/تو طارمی را از پرسپولیس جدا کردی

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی با آبی ها/تو طارمی را از پرسپولیس جدا کردی

با گذشت چند روز از جدایی غیر منتظره مهدی طارمی و رامین رضاییان از پرسپولیس ابهامات درباره این اتفاق ادامه دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از کاپ؛خبر ورزشی در شماره امروز خود نوشته که…

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی با آبی ها/تو طارمی را از پرسپولیس جدا کردی

با گذشت چند روز از جدایی غیر منتظره مهدی طارمی و رامین رضاییان از پرسپولیس ابهامات درباره این اتفاق ادامه دارد.
به گزارش”توریسم آنلاین” به نقل از کاپ؛خبر ورزشی در شماره امروز خود نوشته که…

احسان حاج صفی و مسعود شجاعی با آبی ها/تو طارمی را از پرسپولیس جدا کردی

نفت آموزش پرورش دولتی