آقای دکتر این چه فرمایشی است؟!

آقای دکتر این چه فرمایشی است؟!

مهدی بذرافکن
«گردشگری نه به معنای این که ما به خارج از کشور سفر کنیم و ارز خارج کنیم، گردشگری می‌تواند بدین معنی باشد که مثلا شما در منزلتان همیشه یک جای خاصی غذا می‌خوردید حالا بیایید و…

آقای دکتر این چه فرمایشی است؟!

مهدی بذرافکن
«گردشگری نه به معنای این که ما به خارج از کشور سفر کنیم و ارز خارج کنیم، گردشگری می‌تواند بدین معنی باشد که مثلا شما در منزلتان همیشه یک جای خاصی غذا می‌خوردید حالا بیایید و…

آقای دکتر این چه فرمایشی است؟!